Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom je spoločnosť CARDOT s.r.o., Stará prešovská 10, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Zápis v: OR Košice I, vl.č.: 38044/V, IČO : 50020269, DIČ: 2120150934, IČ DPH: SK2120150934. Táto príloha obsahuje informácie o ochrane osobných údajov, účel nakladania s osobnými údajmi, spôsob ich spracovania, a tiež ochranu a práva zákazníkov.

1) Osobné údaje

sú všetky informácie o určitej osobe, prostredníctvom ktorých je možné túto osobu jednoznačne identifikovať (ďalej len ,,dotknutá osoba“). Túto osobu možno identifikovať priamym identifikátorom, ako je napríklad meno, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, rodné číslo. Poprípade je možné identifikovať osobu nepriamym identifikátorom, ako sú lokalizačné údaje, online identifikátor, poprípade špecifickou kombináciou.

Pre uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou CARDOT s.r.o. sú nevyhnutné niektoré z nasledujúcich údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, resp. dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, prípadne vodičského preukazu.

Tieto osobné údaje sú potrebné pre riešenie poistných udalostí, pri dopravných deliktoch, sprenevere a iných nepredvídateľných situáciách, ktoré môžu nastať počas trvania prenájmu. Naša spoločnosť si pre účely riešenia škodových udalostí môže vyžiadať kópiu vodičského preukazu.

2) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné softwarové, technické a organizačné zabezpečenia pre ochranu osobných údajov. Všetky osobné údaje sú chránené pred zneužitím. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. Písané/tlačené dokumenty, t. j. faktúry a nájomné zmluvy, sú uložené v uzamknutej miestnosti spoločnosti. Prístup k nim má len zamestnanec. Elektronické dokumenty ako faktúry a nájomné zmluvy, sú uložené v internom počítači, ktorý je chránený niekoľkými heslami a šifrovaným diskom.

3) Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané za účelom:

– predzmluvných a zmluvných vzťahov, príprava a uzatvorenie zmlúv o prenájme vozidla, vytváraním faktúr, vytváranie a zasielanie cenových kalkulácií, identifikácia osoby, vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, ochrany práv a majetku spoločnosti prevádzkovateľa.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

– spracovanie údajov je nevyhnutné pre vypracovanie zmluvy alebo pre vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta (vedenie účtovníctva, zasielanie pošty alebo elektronickej pošty, telefonická komunikácia so zákazníkom)

– spracovanie údajov je nevyhnutné pre účely legitímnych záujmov prevádzkovateľa, ako ochrana práv a majetku

Bez súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je možné prenajať si v našej spoločnosti motorové vozidlo, nakoľko na plnenie obchodnej zmluvy, dodanie tovaru či poskytnutie služby je nevyhnutný.

Poskytnutie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté:
– exekútorom, advokátskej kancelárii, účtovníkom, poisťovniam, kde ma prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy, orgánom činným v trestnom konaní a súdom na základe vyžiadania

4) Doba spracovania/uchovávania osobných údajov

Spracovanie údajov prebieha po celú dobu trvania prenájmu vozidla. Údaje sú používané na vedenie účtovníctva za účelom fakturácie, majú k nim prístup zamestnanci a osoba zodpovedná za účtovníctvo spoločnosti. Údaje o klientoch zostávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok alebo maximálne po dobu, kým klient nepožiada o vymazanie údajov, pokiaľ to zákon o vedení účtovnej agendy povoľuje.

5) Prístup k osobným údajom

Prístup k osobným údajom klientov majú výhradne zamestnanci alebo pracovník zodpovedný za vedenie účtovníctva spoločnosti.

6) Kontrola osobných údajov

Klient má právo na kontrolu svojich osobných údajov, ktoré sú vedené spoločnosťou prevádzkovateľa. Na jeho vlastné vyžiadanie sú mu k dispozícii.

7) Aktualizácia a vymazanie osobných údajov

Na základe požiadavky klienta budú jeho údaje aktualizované. Ak sú všetky záväzky klienta voči našej spoločnosti splnené a prebehlo daňové priznanie za posledný účtovný rok, zo strany klienta je možné požiadať o vymazanie jeho údajov.

8) Podanie sťažnosti

Klient môže uplatniť podanie sťažnosti v prípade, ak nadobudne presvedčenie, že jeho údaje neboli spracované korektne alebo nakladanie s týmito údajmi bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi. Klient je oprávnený podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

9) Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.